(410) 360-5118

EFFY

 • EFFY - efft-ring-01.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-bracelet.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-earrings-01.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-earrings-02.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-earrings.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - Effy-Jewelry-Balissima-Pendant.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-necklace-01.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-necklace-02.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-necklace-03.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-necklace-04.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-necklace.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
 • EFFY - effy-ring.jpg - brand name designer jewelry in Pasadena, Maryland
LOADING...